Title Image

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 

1. moniquehartmann.dk ‘s ydelser

Kunden ønsker at benytte sig af moniquehartmann.dk’s ydelser. Ydelsen er indenfor virksomhedens konsulentområde.

 

2. Varighed

Denne aftale træder i kraft den dato, hvor tilbuddet er accepteret.

 

3. Definitioner

Aftale henviser til og indeholder alle dele af tilbuddet samt disse aftalevilkår.

Kunde betyder den person/det firma, der er beskrevet i tilbuddet som kunde eller datterselskab af kunden. Kunden indvilliger ved indgåelse af aftalen i at være ansvarlig for datterselskabets overholdelse af aftalevilkårene.

Fortrolig informations betyder al information

a. om aftalen

b. om ydelserne

c. der er udviklet af moniquehartmann.dk alene eller sammen med andre for at kunne levere ydelsen

d. om begge parters forretning eller aktiviteter, der bliver fremlagt for den anden part, uanset om denne er mundtlig, visuel eller i skriftlig form, er optaget eller indeholdt i et andet medie

Tilbuddet indeholder beskrivelse af alle ydelser, der bliver leveret af moniquehartmann.dk samt betalingsbetingelser herfor.

Force Majeure henviser til forhold udenfor moniquehartmann.dk ’s kontrol, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, naturkatastrofer eller nogen årsag i øvrigt som vil hindre moniquehartmann.dk i opfyldelsen af ydelsen.

Immateriel rettighed betyder enhver intellektuel eller industriel ejendom, der er udviklet af moniquehartmann.dk (alene eller med andre parter), inklusive copyright, opfindelser, patenter, designs og registrerede og uregistrerede varemærker.

Materialer betyder alt, hvad der er udarbejdet af moniquehartmann.dk for at kunne levere ydelsen til kunden, inklusive alle dokumenter, optagelser, rapporter, noter, memoer (elektroniske eller fysiske) samt fotokopier eller reproduktion heraf.

Personfølsomme oplysninger betyder information relateret til personer, som kan blive identificeret heraf (eller fra anden information i moniquehartmann.dk ’s besiddelse).

Personale betyder moniquehartmann.dk ’s udvalgte personale involveret i denne ydelse, uanset om de arbejder på fuld tid, deltid, er konsulenter eller repræsentanter.

Behandling betyder alle processer, der vedrører personfølsomme oplysninger.

Ydelser betyder de programmer, workshops og ydelser, der gives af moniquehartmann.dk som uddybet i tilbuddet.

 

4. Priser for ydelser og omkostninger

a. Frist for betaling for ydelser er 14 dage fra fakturadato, med mindre der er angivet andet i tilbuddet.

b. Kunden skal betale moniquehartmann.dk for de ydelser der er givet ifølge tilbuddet.

c. Kunden skal godtgøre moniquehartmann.dk alle rimelige omkostninger forbundet med transport, fortæring, overnatning og administration brugt af moniquehartmann.dk ved levering af ydelserne.

d. moniquehartmann.dk ’s priser er inklusive forberedelse, administration og præsentation af programmer og ydelser, som detaljeret beskrevet i tilbuddet. Priser for konsulentydelser, der ikke er blevet beskrevet, vil blive forhandlet separat efter aftale.

e. Betaling kunden kan betale med dankort eller ved faktura. Ved dankort bliver beløbet straks trukket på kundens kort. Alle beløb er i DKK.

f. Kunden kan afmelde alle planlagte ydelser på følgende vilkår:

i. hvis afbuddet er moniquehartmann.dk i hænde mindst 30 dage før leveringsdatoen af ydelsen: ingen opkrævning

ii. hvis afbuddet er modtaget hos moniquehartmann.dk mindst 16 dage før leveringsdatoen af ydelsen, opkræves 50% af honoraret

iii. hvis afbuddet er modtaget hos moniquehartmann.dk 15 dage før leveringsdatoen af ydelsen eller mindre, opkræves fuld pris

iv. hvis kunden ændrer datoen for ydelserne, er kunden forpligtet til at dække alle de udgifter, der måtte være i forbindelse med at flytte programmet.

 

5. Forsigtighedsforpligtelser

a. Ved levering af ydelser vil moniquehartmann.dk anvende relevante færdigheder, omhu og grundighed.

b. moniquehartmann.dk vil levere sine ydelser under hensyntagen til og vil efterleve alle rimelige instruktioner fra kundens ledelse med respekt for betingelserne for disse ydelser. Ydelserne gives i kundens lokaler, moniquehartmann.dk’s lokaler eller andetsteds, som aftalt fra gang til gang.

 

6. Sikkerhed

a. Begge parter vil overholde alle relevante sundhedsforskrifter, menneskerettighedsregler og instruktioner og med respekt arbejde for et sikkert arbejdssted ved overholdelse af betingelserne for sikre arbejdsvilkår.

b. moniquehartmann.dk har ikke nogen selvstændig forpligtelse overfor kunden under disse forhold.

c. Kunden skal forsyne moniquehartmann.dk med enhver form for helbreds- og sikkerhedsplan for deres medarbejdere, som er relevant i forbindelse med de ydelser, der leveres.

d. I tilfælde, hvor der er mange forskellige regler for ydelser og arbejdsvilkår, skal kunden fremlægge en klar hierarkisk liste over ansvar i forbindelse med helbreds- og sikkerhedsreglerne mellem parterne.

 

7. Ansvar og forsikring

a. Hvis moniquehartmann.dk overtræder denne aftale, er moniquehartmann.dk’s forpligtelse begrænset til rimelige og relevante krav henført til skader, forpligtelser, tab eller udgifter direkte forbundet med bruddet på aftalen.

b. moniquehartmann.dk er ikke ansvarlig for indirekte eller direkte driftstab eller skader forårsaget af hvilken som helst brud på aftalen, forsinkelse eller uagtsomhed. Enhver forpligtelse er begrænset til udgifterne til leverance af ydelserne eller udgifterne for at levere ydelserne igen (som moniquehartmann.dk vælger).

c. moniquehartmann.dk skal følge op og vedligeholde professionelle sikkerhedskrav og en almindelig ansvarsforsikring.

 

8. Fortrolighed

Ingen af parterne må, hverken under eller efter forløbet af denne aftale, afsløre eller være skyld i, at der afsløres fortrolig information (eller tillade, assistere eller gøre det muligt for personer at observere eller at have adgang til information), medmindre der er givet forudgående samtykke fra den anden part.

Denne forpligtelse gælder ikke i følgende tilfælde:

a. Efter at information er blevet alment kendt i offentligheden – på anden måde end ved et brud på denne aftale fra en af parternes side

b. Afsløring af information for at kunne overholde en given gældende lov eller retsligt bindende afgørelse fra en given retsinstans, regering, regeringslignende autoritet, administrativ eller juridisk enhed eller gældende børsregler.

c. Information der er afsløret af en part, som har fået information af en tredje part, med lovlig ret til at foretage den afsløring, hvis brugen eller afsløringen er i overensstemmelse med de lovlige rettigheder som parten har fået af tredje part.

 

9. Immateriel rettighed

a. Kunden accepterer, at moniquehartmann.dk ejer alle rettigheder, titler og afkast af intellektuel ejendom samt materialer, der produceres og udvikles af moniquehartmann.dk for at kunne levere ydelsen.

b. Under og efter perioden hvor moniquehartmann.dk er betalt for at levere ydelserne, skal kunden udfærdige de nødvendige dokumenter og gennemføre tiltag som moniquehartmann.dk finder nødvendige for at kunne:

i. assistere eller tillade at moniquehartmann.dk beskytter sine interesser i og rettigheder til at bruge, producere, udgive, udføre, udstille, sende, kommunikere eller tilpasse sig den intellektuelle ejendom og materialer

ii. understøtte denne klausul, inklusive at assistere i relation til processer eller sagsanlæg, der er fremsat mod moniquehartmann.dk.

c. Enhver forbedring og udvikling af relevante immaterielle rettigheder, som moniquehartmann.dk gennemfører efter påbegyndelsen af ydelsen vil alene være moniquehartmann.dk’s ejerskab.

d. Kunden må ikke (i) viderekommunikere immaterielle rettigheder samt materialer udviklet af moniquehartmann.dk til en tredje part, eller (ii) bruge, reproducere, kopiere, skræddersy, ændre eller tilpasse (eller tillade en tredje part at gøre sådan) uden forudgående aftale med moniquehartmann.dk.

 

10. Opsigelse

a. Denne aftale kan opsiges af begge parter med en uges varsel i tilfælde af alvorlige aftalebrud. Det forudsættes dog, at den part, der opsiger aftalen, giver en skriftlig detaljeret begrundelse.

b. Moniquehartmann.dk forbeholder sig ret til at opsige aftalen hvis:

i. kunden er eller bliver insolvent

ii. kunden standser sine betalinger, går konkurs, underlægges kurator, eller hvis det forberedes at lukke kundens virksomhed, eller hvis kunden indgår et samarbejde for at give fordel til bestemte kreditorer.

iii. kunden ikke betaler en faktura på forfaldsdato

iv. der indtræffer en anden form for ændring i kundens ejerskab eller økonomiske forhold, der kan betyde, at moniquehartmann.dk ønsker at genoverveje det aktuelle samarbejde.

c. Opsigelse fra moniquehartmann.dk’s side vil ske skriftligt. Hvis opsigelse finder sted, er kunden ansvarlig for moniquehartmann.dk’s honorarer, der er påløbet op til datoen for opsigelsen, samt for alt igangværende arbejde, moniquehartmann.dk er pålagt at udføre efter opsigelsen.

 

11. Klagemulighed

En klage over en tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning via klageportalen for Nævnenes Hus.

 

12. Løsning på konflikter

Det er yderst vigtigt for denne aftale, at parterne bevarer et fornuftigt, venligt og åbent samarbejde. Konflikter skal løses så hurtigt som muligt for at finde en løsning på problemet.

 

13. Samarbejdsform

Samarbejdet og kontrakten mellem parterne er lavet mellem uafhængige parter. Denne kontrakt indeholder ingen ansættelsesmæssige aftaler mellem parterne og deres respektive ansatte.

 

14. Personfølsomme oplysninger

a. Parterne er enige om, at moniquehartmann.dk fastlægger regelsæt for håndteringen af personfølsomme oplysninger i henhold til denne aftale.

b. Kunden skal overholde al relevant lovgivning om behandling af personfølsomme oplysninger og indestår for, at denne information videregivet til dk er korrekt og opdateret. moniquehartmann.dk er ikke ansvarlig for korrektheden heraf.

c. moniquehartmann.dk skal opfylde relevant lovgivning om behandling af data samt personfølsomme oplysninger.

 

15. Godkendelse

Godkendelse af disse betingelser for aftalen vil træde i kraft når moniquehartmann.dk får tilbuddet / ordrebekræftelsen retur i underskrevet tilstand.

 

16. Force Majeure

På nær betalingsforpligtelserne er moniquehartmann.dk ikke forpligtet med hensyn til forsinkelser eller svigt i ydelserne i denne aftale, hvis der er tale om force majeure. Mens force majeure står på, vil de forpligtelser der ikke kan opfyldes på grund af denne blive suspenderet, på nær betingelserne for betaling for de ydelser, der er leveret.

 

17. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne, som disse ikke formår at finde en mindelig løsning på, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.

 

18. Aftalens omfang

Denne aftale indeholder alle betingelser relateret til aftalen mellem parterne samt specifikationerne i tilbuddet. Denne aftale indeholder ingen bestemmelser om andre ydelser leveret af moniquehartmann.dk til kunden.